iSybislaw

   

Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications

Methodological publications

Books:

Informatyzacja bibliografii slawistycznej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Warszawa, 6-7 grudnia 1994, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. - Warszawa : Wydaw. Energeia, 1995. - 100 s.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Hanna Karpińska, Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1999. - 109 s.
Cover  Introduction

Zofia Rudnik-Karwatowa, Hanna Karpińska, Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2006 [poprawiona i uzupełniona wersja dostępna na płycie CD oraz wersja demo na stronie www.ispan.waw.pl/cnis/slownik_slow_kluczowych.htm].

Articles:

Małgorzata Kornacka, Z praktyki komputerowego opracowywania bibliografii slawistycznej. [In:] II Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych” : II KK KOWBAN : materiały. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 105-110.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Bibliograficzna baza danych i „Bibliografia językoznawstwa slawistycznego” - efekty zastosowania techniki komputerowej. [In:] II Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych” : II KK KOWBAN : materiały. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1995, s. 111-114.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Informatyzacja bibliografii językoznawstwa slawistycznego. [In:] Informatyzacja bibliografii slawistycznej : materiały międzynarodowej konferencji naukowej : Warszawa, 6-7 grudnia 1994, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej. - Warszawa : Wydaw. Energeia, 1995, s. 32-39.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumentacyjnej językoznawstwa slawistycznego, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 1995, nr 1-2, s. 63-67.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Problemy przetwarzania tekstów stosujących różne alfabety : automatyczne porządkowanie i wyszukiwanie informacji w bibliograficznej bazie danych. [In:] Język i technologia, [red.] Z. Vetulani, W. Abramowicz, G. Vetulani. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1996, s. 159-162.

Bożenna Bojar, Zofia Rudnik-Karwatowa, Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. [In:] Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998 - Warszawa : Wydaw. Energeia, 1998, s. 41-47 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 9).

Wiesław Babik, Język słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego - próba charakterystyki, „Zagadnienia Informacji Naukowej", 2000, nr 2, s. 74-77.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego : doświadczenia z realizacji projektu. [In:] Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003. – Warszawa : Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2002, s. 207-212 (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).

Zofia Rudnik-Karwatowa, Słowa kluczowe - elementarne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego. [In:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. nauk. Alicja Pstyga, Krystyna Szcześniak. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002, s. 13-18.

Zofia Rudnik-Karwatowa, О необходимости создания русского словаря (словника) ключевых слов по славянскому языкознанию. [In:] Проблемы русской лексикографии : тезисы по славянскому языкознанию : «6-ые Шмелевские чтения» 24-26 февраля 2004 г., ред. Л.П. Крысин. - Москва : ИРЯ РАН, 2004, с. 97-98.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Osiągnięcia bibliograficzne Instytutu Slawistyki PAN. [In:] 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004) : księga jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, Komitet Redakcyjny pod kierunkiem K. Handke. - Warszawa : SOW, 2004, s. 227-238. Przedruk w: „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 2005, 40, s. 237-248.

Milica Mirkulovska, Katerina Zdravkova, Bibliografia języka macedońskiego online : doświadczenia i osiągnięcia, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007, nr 2, s. 41-53.

Oksana Ostapczuk, Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007, nr 2, s. 54-63.

Jana Papcunová, Opracowanie bibliografii czeskiego językoznawstwa : przeszłość i teraźniejszość, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007, nr 2, s. 64-68.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos, Jarosław Bojar, Nowoczesny system informacji slawistycznej : zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007, nr 2, s. 19-40.

Zofia Rudnik-Karwatowa, 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, 2008, 71, s. 100-107.

Maria Przastek-Samokowa, "Bibliografia językoznawstwa slawistycznego" i bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako przykład działań interdyscyplinarnych [online]. [In:] Biblioteki, informacja, książka : badania interdyscyplinarne i praktyka w XXI wieku, [red. M. Kocójowa]. – Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 447-452. Dostępny w: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-przastek.pdf.

Madina Aleksiejewa, Oksana Ostapczuk, Многокомпонентные термины в научном дискурсе и в информационной системе славянского языкознания iSybislaw : на примере русского и польского языков, „Slavia Orientalis”, 2013, R. 62, nr 2, s. 275-284.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Jakub Banasiak, Zenon Mikos, Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw, „Slavia Orientalis”, 2013, R. 62, nr 4, s. 631-646.

Jauhenja Wołkava, Праблемы беларускай лiнгвiстычнай тэрмiналогiï i пытанне о суаднасцi ключавых слоў (лiнгвiстычных тэрмнаў) у iSybislaw , „Slavia Orientalis”, 2013, R. 62, nr 2, s. 285-292.

Jakub Banasiak, Synonymy and search synonymy in an IR system : on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 176–187. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.017.

Marcin Fastyn, iSybislaw sprzymierzeńcem studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, „Adeptus : pismo humanistów” [online] 2014, nr 4, s. 104–109. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/a.2014.014.

Євгенія А. Карпіловська, Роль термінів-непрямих номінацій у тезаурусі інформаційно-пошукової системи славістичного мовознавства, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 150–163. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.015.

Paweł Kowalski, Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 88–98. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.010.

Валентина Г. Кульпина, Виктор А. Татаринов, Синонимия ключевых слов в системе славистической библиографии как эпистемологические рефлексы развития лингвистической терминологии, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 188–202. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.018.

Iwona Łuczków, Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw : na przykładzie wybranych terminów gramatycznych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 203–218. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.019.

Zenon Mikos, Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWa do iSybislawa, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 44–58. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.007.

Оксана А. Остапчук, Мадина М. Алексеева, Многокомпонентные термины в функции ключевых слов в информационной базе славянского языкознания iSybislaw, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 164–175. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.016.

Anja Pohončowa, Hornjoserbska rěčespytna terminologia, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 232–244. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.021.

Юлiя В. Романюк, Українська авторська термінологія в системі iSybislaw (дієслово), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 245–258. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.022.

Zofia Rudnik-Karwatowa, Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw : wyzwania, osiągnięcia i możliwości, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 28–43. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.006.

Marek Stanojević, Barbara Kryżan-­Stanojević, Słowa kluczowe podawane przez autora publikacji jako podstawa opisu bibliograficznego w iSybislawie, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 219–231. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.020.

Яўгенiя Волкава, Беларуская лінгвістычная тэрміналогія : праблемы фіксацыі і функцыянавання, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [online] 2014, t. 49, s. 259–276. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.11649/sfps.2014.023.